EXPEDICE E-SHOP
Vážení zákazníci,
 • z důvodu státních svátků  nebudeme v týdnu od 04. 07.22 do 08. 07.22 expedovat e-shopové objednávky. 
 • Prodejna Vršovická 01. 07. 22 otevřena od 10:00 do 16:00 hod.
 • Prodejny Jemnická a Vršovická jsou 04. 07. 22 zavřeny.
Děkujeme Vám za pochopení.

  
 
x

Kšiltovka od BRUDRA - pravidla soutěže

Na této stránce naleznete úplná pravidla facebookové a instagramové soutěže – Kšiltovka od BRUDRA, která probíhá od 27. 5. 2022 do 29. 5. 2022.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Kšiltovka od BRUDRA“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 27. 5. 2022.

 1. Organizátor a pořadatel
  1. BRUDRA s.r.o., se sídlem Jemnická 312/17 Praha 4, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 48110841, DIČ: CZ48110841, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 16240, (dále jen „organizátor“), organizuje a pořádá tuto soutěž, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „pravidla“).
  2. Organizátor má aktivní facebookovou stránku „Brudra - pracovní oděvy“ (https://www.facebook.com/BrudraPracovniOdevy) (dále též jako „FB stránka“) a instagramovou stránku „Brudra.cz“ (https://www.instagram.com/brudra.cz/) (dále též jako „IG stránka“), jejichž prostřednictvím je soutěž pořádána. Soutěžit tak lze jak na sociální síti Facebook, tak na sociální síti Instagram (dále také jako „sociální síť“ nebo „sociální sítě“).
 2. Trvání, forma, místo konání soutěže
  1. Soutěž trvá od 27. 5. 2022, 14:00 hod. do 29. 5. 2022, 23:00 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“).
  2. Soutěž je spotřebitelskou soutěží. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
  3. Soutěž je konána v rámci sociálních sítí Facebook a Instagram, konkrétně prostřednictvím FB stránky a IG stránky.
 3. Mechanismus soutěže
  1. Organizátor zveřejní na FB stránce a na IG stránce soutěžní příspěvek, jenž bude v popisku obsahovat pokyny pro účast v soutěži (dále jen „soutěžní příspěvek“).
  2. Účastník se zapojí do soutěže, pakliže v době trvání soutěže bude nebo se stane sledujícím FB stránky (pro účely části soutěže na FB stránce) nebo sledujícím IG stránky (pro účely části soutěže na IG stránce) a zároveň připojí komentář pod soutěžní příspěvek na FB stránce či na IG stránce s informací (slovem) o vlastní preferenci barvy kšiltovky (modrá, černá, zelená). Každý účastník smí uvést pouze jednu barvu z barev nabízených v soutěžním příspěvku, a to zcela jednoznačně, jinak bude ze soutěže bez náhrady vyloučen. Následná změna obsahu tohoto komentáře je zakázána a bude-li organizátorem zjištěna, může být ze soutěže takový účastník vyloučen. Stejně tak je zakázáno, není-li stanoveno jinak, účastnit se soutěže s více komentáři. Jeden účastník smí tedy na každé sociální síti vložit pod soutěžní příspěvek pouze jeden komentář. V případě, že účastník pošle více než jeden komentář s odpovědí, může být ze soutěže bez náhrady vyloučen.
  3. V případě, že účastník svůj komentář pod soutěžním příspěvkem na dané sociální síti v době trvání soutěže nebo v 10 dnech po konci doby trvání soutěže smaže, bude ze soutěže na dané sociální síti bez náhrady vyloučen.
  4. V případě, že účastník přestane být v době trvání soutěže nebo v 10 dnech po konci doby trvání soutěže sledujícím FB stránky, bude z části soutěže na Facebooku bez náhrady vyloučen. V případě, že účastník přestane být v době trvání soutěže nebo v 10 dnech po konci doby trvání soutěže sledujícím IG stránky, bude z části soutěže na Instagramu bez náhrady vyloučen.
  5. Komentář účastníka k soutěžnímu příspěvku nesmí porušovat dobré mravy, snižovat důstojnost nebo vážnost organizátora a jiných osob a ani jím nesmí být porušována žádná práva třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti nebo práva duševního vlastnictví. Pokud bude obsah komentáře účastníka odporovat těmto pravidlům, bude účastník organizátorem ze soutěže bez náhrady vyloučen, a to i bez uvedení důvodu.
  6. Výhercem v soutěži se stane 6 účastníků (tři účastníci pro část soutěže na Facebooku a tři účastníci pro část soutěže na Instagramu), kteří budou vybráni náhodným losováním z došlých komentářů (dále jen „výherce“ či „výherci“).
  7. Výherci budou vylosováni podle své preference barvy výhry (černá, modrá, zelená), kterou uvedli v komentáři. Nejdříve bude vylosován výherce pro černou barvu výhry (černou kšiltovku). Pokud padne los na komentář účastníka s preferencí černé barvy, stane se tento účastník za splnění podmínek pravidel soutěže výhercem výhry v černé barvě. Pokud padne los na komentář účastníka s preferencí jiné než černé barvy, nestane se tento účastník výhercem a organizátor bude losovat dál, dokud nevylosuje účastníka, jehož komentář obsahuje preferenci černé barvy a splnil tato pravidla soutěže. Stejný postup losování se bude opakovat i pro modrou a zelenou barvu výhry. Tento postup se uplatní pro losování výherců na FB stránce i IG stránce.
  8. Organizátor oznámí příslušnému účastníkovi, že se stal výhercem v soutěži, prostřednictvím soukromé facebookové/instagramové zprávy zaslané výherci nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne skončení doby trvání soutěže. Účastníci, kteří výhru nezískali, nebudou nijak vyrozuměni.
  9. Organizátor nenese odpovědnost za to, že se k výherci informace o získání výhry nedostane.
 4. Výhry v soutěži
  1. V soutěži lze získat tyto věcné výhry:
   1. Kšiltovka s vnitřní výztuhou černá (1x na FB stránce, 1x na IG stránce), Kšiltovka s vnitřní výztuhou tmavě modrá (1x na FB stránce, 1x na IG stránce), Kšiltovka s vnitřní výztuhou zelená (1x na FB stránce, 1x na IG stránce) blíže specifikovaná zde:  https://www.brudra.cz/p/cepice-bezpecnostni-bavlnena-s-pevnym-ksiltem-a-plastovou-vnitrni-vyztuhou-duiker-cerva-group-a-s-740019.
    (dále jen „výhra“ či „výhry“).
  2. Každý účastník může získat pouze jednu výhru na každé sociální sítí.
 5. Účastníci soutěže
  1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 13 let s doručovací adresou v České republice, jenž má aktivní účet na sociální síti. Účastníkem soutěže se stane v případě, kdy způsobem stanoveným v těchto pravidlech zareaguje na soutěžní zadání v soutěžním příspěvku na FB stránce nebo IG stránce a akceptuje pravidla (dále jen „účastník“). Účastník mladší 18 let se může soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Organizátor může po účastníkovi kdykoliv žádat písemné doložení tohoto souhlasu. V případě, že účastník mladší 18 let tento souhlas ani dodatečně nedoloží, může organizátor takového účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.  
  2. Pokud Instagram či Facebook účet účastníka z jakéhokoliv důvodu zanikne, může organizátor účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.
  3. Každý účastník se smí účastnit soutěže pouze jedním Facebook nebo Instagram účtem (může tedy soutěžit jak na Facebooku, tak i na Instagramu), nesmí však k účasti v soutěži využívat Instagram nebo Facebook účet jiné osoby. V opačném případě může organizátor účastníka rovněž ze soutěže bez náhrady vyloučit.
  4. Z účasti v soutěži jsou předem vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném poměru k organizátorovi a dále příbuzní těchto osob a osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Případná výhra dle těchto pravidel nebude těmto osobám předána a pokud by byla předána a následně by bylo zjištěno porušení pravidla u těchto osob, jsou tyto osoby povinny výhru do 10 dní od výzvy organizátora vrátit organizátorovi.
  5. Ze soutěže může organizátor vyřadit také účastníka, který nesplní nebo poruší tato pravidla nebo pokud o tom bude mít organizátor důvodné podezření. Účastník nesmí soutěžit podvodným způsobem a porušovat obecně závazné předpisy nebo dobré mravy.
  6. V případě nesplnění podmínek stanových v těchto pravidlech nebo jednání v rozporu s těmito pravidly nebude příslušná osoba do soutěže zařazena, resp. bude ze soutěže bez jakékoliv náhrady vyloučena. Zjistí-li organizátor soutěže dodatečně, že se takováto osoba i přes uvedené stala výhercem v soutěži (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací nebo v důsledku jednání mající znaky podvodu), nemá tato osoba nárok na výhru dle těchto pravidel a k jejímu předání nedojde, případně bude tato osoba povinna výhru do 10 dní od výzvy organizátora vrátit organizátorovi.
  7. Organizátor je oprávněn kdykoli posoudit splnění těchto pravidel a podmínek soutěže dle svého uvážení. O sporných otázkách v soutěži rozhoduje výhradně organizátor, a to dle svého uvážení a v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Rozhodnutí organizátora je vždy konečné a nelze jej jakkoli napadnout.
 6. Doručování
  1. Výhra bude výherci zaslána/předána na doručovací adresu/výdejní místo v Praze nejpozději do 15. ode dne oznámení výhry výherci. Za tímto účelem je výherce povinen zaslat organizátorovi do 5 dnů ode dne oznámení výhry své kontaktní údaje – jméno, příjmení a doručovací adresu, a to prostřednictvím soukromé zprávy na FB stránce nebo IG stránce. V případě, že výherce tuto svou povinnost nesplní, výhru nezíská a organizátor není povinen mu výhru zaslat. Je výhradně na organizátorovi, jak následně s výhrou naloží.
  2. Výhra může být rozesílána výherci pouze na území České republiky. Povinnost organizátora k předání výhry je splněna okamžikem, kdy byla výhra podána k přepravě poskytovateli poštovních či přepravních služeb.  Organizátor není v případě poškození, ztráty a jiného znehodnocení výhry během poštovní přepravy povinen výhru výherci nahrazovat.
  3. Namísto výher nelze vyplatit finanční či jiné plnění.
 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů a šíření projevů osobní povahy
  1. Osobní údaje účastníka – výherce jsou ze strany organizátora jakožto správce osobních údajů zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „Nařízení“).
  2. Účastník (popř. jeho zákonný zástupce) zapojením se do soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení (dále jen „souhlas“), a to v rozsahu, pro účely, po dobu a za podmínek uvedených v čl. 7 těchto pravidel.
  3. Organizátor zpracovává osobní údaje účastníka (jméno, příjmení či přezdívka na sociální síti) a výherce (jméno, příjmení či přezdívka na sociální síti a doručovací adresa, obec bydliště) v rozsahu osobních údajů, které účastník organizátorovi zašle, a to pro účely:
   1. uspořádání soutěže a kontroly splnění podmínek soutěže,
   2. ověření totožnosti výherce,
   3. předání nebo zaslání výher v soutěži,
    a to po nezbytnou dobu pro konání soutěže, případného předání výher a zveřejnění výherců na internetových stránkách, a následně po dobu 3 let od ukončení doby trvání soutěže. Osobní údaje výherce mohou být v přiměřeném rozsahu zpracovávány též pro účely plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména v daňové oblasti, a to po dobu vyplývající z těchto právních předpisů.
  4. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.
  5. Takto udělený souhlas je dobrovolný a účastník jej může kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V takovém případě organizátor vykoná veškeré potřebné kroky, aby neprodleně došlo k odstranění zveřejněných údajů. Účastník však bude v případě odvolání souhlasu bez náhrady vyloučen ze soutěže a nebude moci získat výhru.
  6. Kdykoliv během zpracování osobních údajů může účastník využít těchto svých práv: právo na přístup k osobním údajům nebo žádat informaci o údajích, které organizátor o účastníkovi zpracovává, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Účastník se může se svou stížností obrátit též na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice. V případě uplatnění svých práv či jiných záležitostí může účastník organizátora kontaktovat: telefonicky: +420 241 482 270; emailem: odevy@brudra.cz; korespondenčně: Jemnická 17, Praha 4 – Michle. Účastník má také právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
  7. Výherce zasláním svých osobních údajů pro účely zaslání výhry organizátorovi poskytuje souhlas s tím, že je organizátor oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jeho jméno, příjmení a obec bydliště, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam s podobiznou výherce, a to v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací služeb organizátora. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 3 roky od okamžiku ukončení doby trvání soutěže.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na FB stránce a IG stránce organizátora. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor.
  2. Organizátor neodpovídá za úplnost částí pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná a úplná.
  3. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, za funkčnost sociální sítě ani za technické problémy při přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systému nebo programového vybavení. Organizátor má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy nebo jejich jednání v souvislosti se soutěží odporuje dobrým mravům.
  4. Organizátor neodpovídá za pravdivost, správnost či aktuálnost údajů uvedených účastníkem. Nebude-li možné kontaktování výherce a předání výhry z příčin, které nejsou na straně organizátora (např. nefunkční účet na sociální síti), nenese za to organizátor odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví organizátora a nebude účastníkovi předána.
  5. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
  6. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách https://www.brudra.cz/Ksiltovka-od-BRUDRA-pravidla-souteze  a zároveň uložena v písemné podobě na adrese: BRUDRA s.r.o., se sídlem Jemnická 312/17 Praha 4, Michle, 140 00 Praha 4.
  7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociálních sítí, ani s ním spojena. Provozovateli sociálních sítí nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.
  8. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastní v soutěži.
  9. Tato pravidla se řídí právním řádem České republiky.
  10. V případě nejasností ohledně soutěže se účastníci nebo zájemci o účast v soutěži mohou obrátit na e-mailovou adresu odevy@brudra.cz.
SpinnerČekejte

Zaregistrujte se pro odběr newsletteru

Copyright © 1997 - 2019 Brudra s.r.o. All rights reserved.