Obchodní a reklamační podmínkyObchodní podmínky

1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti BRUDRA s.r.o., se sídlem Jemnická 17, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 48110841, zapsané v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 16240 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností BRUDRA s.r.o. jako prodávající na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

2. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

3. Nabídka zboží v rámci internetového obchodu je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.. Prodávající si při dodávkách zboží účtuje dopravné ve výši 145,- Kč včetně DPH. Při objednání zboží nad 5.000,- Kč včetně DPH je doprava zdarma.

4. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až vyplněná a podaná objednávka zákazníka (kupujícího). V případě elektronické objednávky je podmínkou její platnosti řádné vyplnění, což znamená vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

5. Na obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vyplněním a podáním objednávky stvrzujete seznámení s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Všechny Vámi vyplněné a podané objednávky jsou závazné.

6. Okamžikem uzavření smlouvy je potvrzující email, který prodávající zašle kupujícímu nejdéle do následujícího pracovního dne od obdržení objednávky. Takto definovaný okamžik uzavření smlouvy je shodný pro smluvní stranu, která je i není spotřebitelem. Před potvrzujícím emailem ze strany prodávajícího je kupující srozuměn s celkovou cenou za objednané zboží.

7. Uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze, avšak pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo odstoupit od smlouvy.

8. Společnost Brudra s.r.o. (prodávající) je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi (kupujícímu). Společnost Brudra s.r.o. je oprávněna, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu, z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží ze strany zákazníka (kupujícího) či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce – společnosti Brudra s.r.o.

9. Prodávající zasílá zboží kupujícímu do 14 pracovních dnů od potvrzené objednávky. Zboží je zasíláno prostřednictvím služeb společnosti PPL. Slevové kupóny, bonusy a dárky nelze vymáhat. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Prodávající si vyhrazuje právo je odejmout, současně však o tom musí informovat kupujícího.

10. Kupující (a to i spotřebitel) má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení je kupující povinen vrátit nepoužité zboží do 14 dnů od dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zpět celou zaplacenou částku za zboží včetně poštovného do 14 dnů od dne, kdy kupující předá prodávajícímu zboží.

Zboží musí být zasláno zpět nepoškozené, v originálním balení a kopií faktury na adresu společnosti BRUDRA s.r.o., Jemnická 17, 140 00 Praha 4 - Michle. Zákazník (kupující) hradí poštovné za zaslání zboží prodávajícímu.

Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem, faxem, e-mailem na adresu odevy@brudra.cz. Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrací kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

11. Osobní údaje kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží.

12. Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

13. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

14. Uzavřením kupním smlouvy se obchodní podmínky prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.

Reklamační podmínky - Formulář pro odstoupení od smlouvy

Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v případě, že se vada vyskytne u zakoupeného zboží v záruční době.

Záruční doba je pro spotřebitele 24 měsíců. U smluvní strany, která je právnickou či fyzickou osobou podnikající poskytuje prodávající záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemělo vady, tj.:

mělo zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
zboží se hodilo k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
zboží odpovídalo jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
zboží bylo v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
zboží vyhovovalo požadavkům právních předpisů, bylo použito nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nebyla dodržena technologie, případně byla použita nevhodná technologie či nevhodné konstrukční řešení

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

vada je na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupující
vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti, důsledek přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno),
vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího, případně třetí osoby či mechanickým poškozením,vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky právo:

jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží.

Pokud není výměna možná, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle, telefonicky, e-mailem nebo písemně. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena prodávajícím.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením prodejního dokladu a současně předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené nečistot a hygienicky nezávadné.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, nejpozději do 30 dnů ode uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2014.


AKTUALITY


DÁRKOVÝ POUKAZ - obchodní podmínky  více

Katalog reklamního textilu
Pro cenovou kalkulaci textilu, potisků a výšivek Nás kontaktujte na e-mail: odevy@brudra.cz nebo hajek@brudra.cz.
  více

Czech Masters aktuality  více

Brudra - pracovní oblečení může slušet všem
(Český kutil.cz)
  více

Brudra - pestrobarevné léto
(Český kutil.cz)
  více

BRUDRA - CZECH MASTERS PARTNER 2015(video)  více

Tisková zpráva z tiskové konference ke třetímu ročníku D+D REAL CZECH MASTERS, která se konala 10.3.2016 v pražském hotelu Intercontinental a jehož je společnost BRUDRA partnerem.  více
Pavel Foubík ve Studiu 6 na ČT1  více
Objednávkový formulář pro studenty Hotelové školy Praha Vršovická ke stažení zde na:  více
Objednávkový formulář pro studenty Hotelové školy Poděbrady ke stažení zde na:  více
Objednávkový formulář pro studenty Vyšší odborné školy Poděbrady ke stažení zde na:  více

Brudra - správná péče o pracovní oděvy se vyplatí
(Český kutil.cz)
  více

Brudra - oblečení do školy i přírody
(Český kutil.cz)
  více

Kvalitní pracovní oděv nebo triko a tepláky?
  více

Brudra - čas montérek a čarodějnic
  více

Výstražné oblečení Brudra - buďte vidět!
  více

PORG kolekce 2015 - chlapci  více
PORG kolekce 2015 - dívky   více

V PAŘÍŽSKÉ NE! OBLÉKÁM SE V BRUDŘE, JSEM IN.
 

Ochranné rukavice pro všechny práce
(Český kutil.cz)
  více

Napsali o nás!
Přečtěte si článek, který vyšel jako zářijová příloha deníku Mladé fronty DNES - MADE IN CZECH. Příloha je zaměřená především na české výrobce v textilním či stavebním průmyslu. Příjemné čtení Vám přeje BRUDRA.
  více

BRUDRA na facebooku!
Podívejte se na náš facebook a buďte s námi v kontaktu:
  více

Brudra: osvědčená značka překvapila na golfové scéně  více
Český úspěch na Czech Masters – pozitivní ohlasy.  více

Český úspěch na Czech Masters, merchandise zaujal.  více

Brudra Na CZECH MASTERS - sestřih
  více

Nový e-shop CZECH MASTERS COLLECTION by BRUDRA spuštěn od 15.6.2014.  více

REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE O PŘÍPRAVĚ KOLEKCE PRO CZECH MASTERS.  více

Montérky pro Golfisty  více

BRUDRA otevřela největší prodejnu pracovních oděvů v ČR.  více

CZECH MASTERS
COLLECTION by BRUDRA oficiálně zveřejněna

CZECH MASTERS COLLECTION by BRUDRA byla dnes 6.2.2014 předvedena na tiskové konferenci hotelu Andel‘s.
BRUDRA jako partnerská společnost Czech Masters 2014 na tiskovce představila kolekci sportovního oblečení Czech Masters, kterým budou vybaveni dobrovolníci a personál. Oblečení bude také v prodeji ve vesničce na Albatrossu. Tváří přehlídky Brudra byla Česká Miss Kateřina Sokolová a bývalý hokejista Petr Bříza.
  více

Interview
Televizní interview na tiskové konferenci Czechmaster 6.2.2014 v hotelu Andel‘s.
  více

BRUDRA partner CZECH MASTERS 21.-24.8. 2014 golf resort Albatross.  více

Křest funkčního prádla s Kateřinou Sokolovou  více
Archiv Novinek
Mapka prodejen logo